Durga Devi

Navaratri: Nine Nights of Devi

24/03/2020 Romola Butalia 1

Navaratri is from 25th March to 2nd April  2020 Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini |Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca |Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam || […]