Akshay Trithiya Gangotri photo Anjali Capila
India's Spiritual Heroines by Nandini Kapadia
Durga Devi

Navaratri: Nine Nights of Devi

14/04/2022 Romola Butalia 1

Chaitra Navaratri is from 2nd April to 11th April 2022 Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini |Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca |Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam […]

yoga
Gaumukh from Bhojbasa
sikkim iris
Mumbai - City Never Sleeps
Almora an old house
kumbh-prayagraj