Durga Devi

Navaratri: Nine Nights of Devi

14/09/2020 Romola Butalia 1

Navaratri is from 17th to 25th October 2020 Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini |Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca |Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam || Navamam […]

Guru Purnima – Festival & Spiritual Significance

12/07/2019 Romola Butalia 0

“Guru Brahma Guru Vishnu Gurudeva Maheshwara Guru Sakshat Para Brahman Tasmay Sri Guruve Namah” The Guru is the Eternal Supreme Being We offer our salutations to the Guru The full […]