kumbh-prayagraj
largest-gathering-on-earth

Navaratri: Nine Nights of Devi

10/10/2018 Romola Butalia 1

Navaratri is from 10th to 19th October 2018. Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini | Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca | Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam […]