Durga Devi

Navaratri: Nine Nights of Devi

14/09/2020 Romola Butalia 1

Navaratri is from 17th to 25th October 2020 Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini |Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca |Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam || Navamam […]

kumbh-prayagraj

Akhadas of Sadhu Sannyasins at Kumbh

24/11/2018 Romola Butalia 0

The Kumbh Mela area is broadly separated according to the various Sannyas or Shaiva akhadas and Vairagi/Sadhu or Vaishnav Akhadas as well as other Sampradayas. At Prayagraj, there is also […]

largest-gathering-on-earth

Prayagraj erstwhile Allahabad, Uttar Pradesh

23/11/2018 admin 0

Prayagraj: An introduction Prayagraj, earlier called Allahabad, lies at the confluence of the Ganga (Ganges) and the Yamuna, two sacred rivers that have been cradles of the Indian civilisation. The […]