Durga Devi

Navaratri: Nine Nights of Devi

14/09/2020 Romola Butalia 1

Navaratri is from 17th to 25th October 2020 Prathamam Shailaputri ca dvitiyam brahmacharini |Tritiyam chandra ghanteti kusmandeti chaturhakam || Panchamam skandamaateti shashtam katyayaniti ca |Saptamam kalaratriti mahagauriti chastamam || Navamam […]

kumbh-prayagraj
largest-gathering-on-earth