Radharani Mansarovar
Tarapitha
Hazara Rama Temple, Hampi